НОУ-ХАУ як актив підприємства

Ноу-хау вже давно ввійшло в цивільний оборот і є предметом договорів, проте, не зважаючи на поширене використання цього об’єкту інтелектуальної власності, цивільне законодавство досі не має його визначення. Легальну дефініцію можна знайти в Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 р. №143-V:

«Ноу-хау — технічна, організаційна або комерційна інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складових, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції, технологічного процесу та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності (п. 5 ч. 1 ст. 1)».


На практиці виникає багато запитань щодо можливості використання ноу-хау в статутному капіталі підприємства: чи можна це взагалі і якщо так, то яким чином внести ноу-хау до статутного капіталу та зарахувати на баланс? Варто проаналізувати законодавство. Основними нормативними документами, якими слід користуватися суб’єктам господарської діяльності у питаннях, пов’язаних із ноу-хау, є:

 1. Цивільний кодекс України;
 2. Закон України «Про авторське право і суміжні права»;
 3. Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку від 18.10.1999 № 242 (П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»);
 4. Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів від 16.11.2009 р. № 1327№ 1327.
 5. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи».
Alt- ноу-хау в статутті підприємства

Відповідно до законодавства, майнові права інтелектуальної власності можуть бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, у випадку, якщо один із засновників виявить бажання внести свою частку саме таким чином. Очевидно, що внесення ноу-хау до статутного капіталу означає подальше включення до балансу. При цьому, варто розуміти, що ноу-хау розроблене компанією, яка вже існує, можна поставити лише на баланс. Отримані внаслідок розробок результати, у т. ч. «ноу-хау», можуть визнаватися нематеріальними активами як права на об’єкти промислової власності або об’єкти права інтелектуальної власності. Відповідно до п. 7 П(С)БО 8 та п. 2.2 Методрекомендацій №1327, запатентовані технологічні знання, отримані внаслідок розробки, відображають у балансі як нематеріальні активи за умови, що підприємство має:

 • намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;
 • можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;
 • інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних з розробкою нематеріального активу.

Але, перш ніж зарахувати актив на баланс, потрібно пересвідчитися, що такий об’єкт відповідає ознакам нематеріального активу. Для цього враховуються багато чинників. Зокрема, аналізуються ознаки нематеріального активу, витрати на дослідження або розробки (результат досліджень).

Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

Первісною вартістю нематеріальних активів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками підприємства їх справедлива вартість з урахуванням невідшкодованих непрямих податків та інших витрат, безпосередньо пов’язаних із придбанням та доведенням до стану, придатного для використання (п. 14 П(С)БО 8 та п. 2.9 Методрекомендацій №1327).

Придбання або отримання внаслідок розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів відображаються за дебетом рахунка 12 «Нематеріальні активи». Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта за окремими групами. Ноу-хау відноситься до групи «Права на об’єкти промислової власності».

Зарахування нематеріальних активів на баланс

Alt- ноу-хау внести на баланс

Підприємством, на підставі обґрунтованих розрахунків приймається рішення щодо відповідності активів критеріям, установленим до нематеріальних активів. Таке рішення зазначається в Акті введення в господарський оборот.

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, яка включає ціну придбання, невідшкодовані непрямі податки й інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням та доведенням нематеріальних активів до стану, придатного для використання. Фінансові витрати не включаються до первісної вартості, якщо актив повністю або частково придбавався (створювався) за рахунок запозичень. За винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів П(С)БО 31 «Фінансові витрати» (п. 10, 11 П(С)БО 8, п. 2.5 Методрекомендацій №1327).

Своєю чергою, первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати та інші витрати, безпосередньо пов’язані зі створенням цього нематеріального активу і приведенням його до стану придатності для використання за призначенням.

Зокрема, оплата реєстрації юридичного права, збір за подання заявки про реєстрацію об’єкта права інтелектуальної власності, збір за публікацію відомостей про видачу свідоцтва, патенту, сплата державного мита за видачу свідоцтва, патенту тощо — це все складові нематеріальних активів (п. 17 П(С)БО 8, п. 2.11 Методрекомендацій №1327).

Підсумовуємо, що законодавством передбачена можливість використання не­матеріальних активів при формуванні статутних капіталів нових господарських товариств. Отже, інтелектуальну власність, в тому числі ноу-хау,  можна вносити до статутного ка­піталу замість майна, грошей та інших матеріальних цінно­стей, а відтак, потрібно ставити на баланс як нематеріальний актив. Варто зазначити, ускладнює внесення до статутного капіталу внеску у вигляді об’єктів інтелектуальної власності передбачена законом спеціальна форма розпорядження майновими правами на інтелектуальну власність. Відповідно ст. 1107 ЦК України це може бути винятково письмовий договір.

Написати нам

  (pdf, doc, docx, rtf, ppt, pptx)

  Я ознайомився/лась та погоджуюсь з умовами Політики Конфіденційності Olans Group