Публічна Оферта

  1. Загальні положення

1.1. Цей документ відповідно до Цивільного Кодексу України, являє собою відкриту пропозицію (Оферту) юридичної компанії “OLANS GROUP” невизначеному колу осіб щодо укладення договору про надання юридичних послуг на викладених у цій Оферті умовах. Для прийняття Оферти фізичне підписання договору не вимагається, якщо цього не бажає потенційний клієнт.

1.2. Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Клієнтом (акцепт Оферти рівнозначний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті). 

1.3. Зміна або доповнення цієї Оферти можливі при укладанні письмового договору про надання юридичних послуг. 

  1. Визначення понять

Юридична компанія “OLANS GROUP” — ТОВ «ОЛАНС ГРУП» (далі – Компанія), яка спеціалізуються на наданні юридичної та бухгалтерської підтримки українського бізнесу і міжнародних компаній.

Сайт – веб-сторінка Компанії в мережі Інтернет за адресою https://www.olans.com.ua/, яка є офіційним джерелом інформування клієнтів про Компанію та послуги, які вона надає.

Послуги Компанії (далі – Послуги) – послуги, що надаються Компанією Клієнту. З описом та переліком Послуг можна ознайомитися на Сайті за посиланням.

Клієнт – фізична або юридична особа, яка замовляє або має намір замовити Послуги у Компанії.

Сторони (кожна окремо – Сторона) – Клієнт та Компанія.

  1. Предмет договору

3.1. За цією Офертою Компанія зобов’язується надати Клієнту Послуги, а Клієнт зобов’язується прийняти надані Послуги й оплатити їх в порядку та на умовах визначених Офертою.

3.2. Надання Компанією Послуг за цією Офертою здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін. При потребі, Компанія на власний розсуд може залучати для надання Послуг інших осіб на умовах співпраці, в тому числі, адвокатів, патентних повірених, бухгалтерів, податкових консультантів тощо.

3.3. Клієнт погоджується з умовами Оферти та умовами Політики конфіденційності, яка є невід’ємною частиною Оферти.

  1. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Ціна Послуг визначається згідно з діючими тарифами Компанії, які складають прайс Компанії. Ознайомлення з тарифами на ту чи іншу Послугу здійснюється за індивідуальним запитом Клієнта.

4.2. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати. В окремих випадках, додатково може бути узгоджений інший порядок розрахунків.

4.3. Сторони можуть дійти згоди про застосування індивідуальних цін на Послуги. Така згода досягається шляхом переговорів Сторін. Також, Сторони мають право переглянути на будь-якому етапі надання Послуг ціни на Послуги. 

4.4. Компанія зберігає за собою право надавати Послуги на спеціальних умовах, під час проведення акцій, інших заходів, про які може додатково інформувати.

4.5. Оплата Послуг здійснюється у будь-який зручний для Сторін спосіб за взаємною згодою, але з урахуванням вимог законодавства.

  1. Права та обов’язки Сторін

5.1. Компанія має право:

5.1.1. отримувати від Клієнта інформацію, необхідну для надання Послуг.

5.1.2. вносити зміни та доповнення до умов Оферти та додатків до неї без спеціального повідомлення про це.

5.1.3. самостійно встановлювати вартість Послуг та отримувати плату за такі Послуги.

5.1.4. скорочувати перелік, призупиняти або припиняти надання Послуг Клієнту, який порушує умови цієї Оферти.

5.1.5. зберігати та обробляти інформацію, отриману в процесі надання Послуг, відповідно до умов Політики Конфіденційності. 

5.2. Компанія зобов’язана:

5.2.1. надавати Послуги в строки та в обсязі, про які домовились Сторони.

5.2.2. інформувати Клієнта про правила та вимоги щодо організації надання Послуг, їх якості і змісту, про права та обов’язки Клієнта при отриманні Послуг.

5.2.3. вживати відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення конфіденційності інформації, яка передається Клієнтом.

5.3. Клієнт має право на:

5.3.1. повне і своєчасне отримання замовлених Послуг належної якості.

5.3.2. отримання від Компанії інформації про надані Послуги та про стан надання Послуг.

5.3.3. отримання додаткових послуг Компанії.

5.4. Клієнт зобов’язується:

5.4.1. здійснювати оплату замовлених Послуг у розмірі та в строки, про які домовилися Сторони;

5.4.2. своєчасно повідомляти Компанію про зміну своїх реквізитів, обставин та фактів, які є важливими для надання Послуг.

6. Умови надання Послуг

6.1. Обравши конкретний вид Послуг (або кілька), Клієнт зв’язується з Компанією та формулює зміст свого запиту про надання Послуг.

6.2. З метою замовлення Послуг, Клієнт повинен з’явитися з Компанією одним з наведених способів:

6.3. На підставі отриманого запиту Клієнта, Компанія виконує наступний алгоритм дій:

6.4. Компанія приступає до надання Послуг, з наступного робочого дня з моменту оплати передбачених Послуг\и, відповідно до виставленого Клієнту рахунку, дотримуючись при цьому обумовлених раніше з Клієнтом термінів надання Послуг.

6.5. У разі неможливості надання Компанією Послуг зважаючи на недостатність в запиті Клієнта відомостей, Компанія звертається до Клієнта з вимогою надати додаткові матеріали, пояснення, відомості та/або документи. При цьому, термін надання Послуг продовжується на час надання Клієнтом додаткової, необхідної Компанії інформації (документів, відомостей).

6.6. Документи, які надаються/надсилаються Компанії для надання Послуг, не повинні бути простроченими або підробленими. Клієнт несе відповідальність за зміст інформації переданої для надання Послуг, зазначених в запиті. Клієнт несе відповідальність за відповідність фотокопій/сканкопій оригіналам, які передані та/або надіслані Компанії з використанням методів, зазначених у п. 6.2.

6.7. При належному виконанні Компанією своїх зобов’язань за цією Офертою, Клієнт приймає надані Послуги, в тому числі і по Акту прийому-передачі наданих послуг, який готується Компанією.

6.8. Строки надання Послуг за цією Офертою є орієнтовними та визначаються відповідно до типу обраних Послуг.

6.9. Компанія не відповідає за неналежне виконання своїх обов’язків або порушення строків надання Послуг через неоперативність роботи державних та інших органів, які залучаються Компанією під час надання Послуг.

7. Строк дії і зміна умов Оферти

7.1. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті і діє до моменту відкликання Оферти Компанією.

7.2. Компанія залишає за собою право вносити зміни в Оферту та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Компанією змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті. Компанія не зобов’язана повідомляти Клієнтів про зміни в умовах Оферти та/або відкликання Оферти.

8. Відповідальність і обмеження відповідальності

8.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цієї Оферти відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Компанія не несе відповідальності за якість надання Послуг, якщо клієнт надав неправдиву (неповну) інформацію або не повідомив деякі факти або не надав документи, які мають істотне значення щодо визначення обставин справи або ситуації, яка потребувала вирішення в рамках конкретної Послуги.

8.3. Компанія за жодних обставин не несе відповідальності за:

а) будь-які дії / бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дії / бездіяльності будь-яких третіх сторін;

б) будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду Клієнта та / або третіх сторін незалежно від того, могла Компанія передбачити можливість таких збитків чи ні;

в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Замовником обраної ним форми оплати Послуг за цією Офертою.

8.4. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Оферти, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даної Оферти, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі Сторін приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.

9. Порядок вирішення спорів

9.1. Всі спори та розбіжності, пов’язані з Офертою, Сторони вирішують шляхом переговорів.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

10. Заключні положення

10.1. Оферта, її прийняття та виконання регулюється відповідно до чинного законодавства України. Всі питання, неврегульовані Офертою або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до чинного законодавства України. 

10.2. Якщо будь-яку з запропонованих умов Оферти буде визнано недійсною або незаконною, або яка не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, така умова має бути виправлена і замінена новим положенням, яке максимально відповідає початковим намірам Сторін, при цьому інші положення Оферти не змінюються і залишаються в силі.

Реквізити Компанії:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛАНС ГРУП»

Місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 65А

Код ЄДРПОУ 39671478

e-mail: info@olans.com.ua

Тел.: +38 (096) 460 92 98, +38 (063) 518 17 52.

Дата публікації цієї Оферти: 05.11.2020