Комерційна таємниця

Успіх та ефективність ведення бізнесу багато в чому залежить від ступеня його захищеності від ризиків, пов’язаних з розголошенням інформації, що тісно пов’язана з видами та характером підприємницької діяльності. Так, передбачене в українському законодавстві поняття «комерційна таємниця» можна без вагань вважати одним із способів захисту бізнесу. В цій статті розглянемо який же правовий статус має комерційна таємниця в Україні і яке це має значення в господарській діяльності.

Правове регулювання

Законодавство України містить ряд нормативно-правових актів, які регулюють питання захисту комерційної таємниці.

У Цивільному кодексі України (далі – ЦК України) поняття комерційної таємниці трактується як інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію (ст. 505 ЦК України).

При цьому, комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

ВАЖЛИВО! Комерційна таємниця в Україні має статус об’єкта права інтелектуальної власності.

Alt-захист комерційної таємниці

Відповідно майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визначила інформацію комерційною таємницею.

У свою чергу, стаття 162 Господарського кодексу України визначає, що суб’єкт господарювання, який що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв’язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності.

Разом з тим Постанова Кабінету Міністрів України № 611 від 9 серпня 1993 р. «Про перелік відомостей, які не є комерційною таємницею» (далі – Постанова № 611) наводить перелік інформації, яка НЕ МОЖЕ бути такою:

 • установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами;
 • інформація за всіма встановленими формами державної звітності;
 • дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов’язкових платежів;
 • відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць;
 • документи про сплату податків і обов’язкових платежів;
 • інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров’ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків;
 • документи про платоспроможність;
 • відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об’єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю;
 • відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.

Яку ж інформацію можна віднести до комерційної?

З аналізу вищезазначеного законодавства можна з впевненістю сказати, що склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються самостійно її власником або керівником підприємства. Проте, звертаємо вашу увагу на те, що при організації роботи по визначенню відомостей, що складають комерційну таємницю, необхідно враховувати чинні нормативно-правові акти, які регулюють відносини в галузі інформації, зокрема Постанову № № 611, а також ряд інших обставин.

Так, не може встановлюватися режим обмеженого доступу до інформації, якщо вона загальновідома, загальнодоступна на законних підставах і не потребує захисту, а також відомості, які складають державну таємницю.

Alt-що відносять до комерційної таємниці

Варто зазначити, що, не підлягають захисту як комерційна таємниця винаходи, раціоналізаторські пропозиції та інша інформація промислового характеру, право власності на які оформлені патентом, авторським свідоцтвом, оскільки ця інтелектуальна власність юридичних або фізичних осіб вже захищена патентним або авторським правом.

Окрім того, при визначенні відомостей, які складають комерційну таємницю, слід враховувати цікавість та прагнення конкурентів, які завжди націлені на отримання необхідної інформації про суперника для виживання в конкурентній боротьбі. Як бачимо, не зважаючи на безліч обмежень, комерційна таємниця не може бути обмежена вичерпним переліком інформації.

Найчастіше на практиці до комерційної таємниці відносять
наступну інформацію:

 • наукові розробки, ідеї;
 • інформація про розробників продукції, устаткування тощо;
 • відомості щодо технологічної та технічної специфікації вироблюваної та перспективної продукції;
 • умови контрактів та угод;
 • бази клієнтів;
 • дані про контрагентів (постачальників);
 • маркетинг та стратегія цін.

Тут варто звернути увагу на один момент, а саме, конкуренти, зазвичай, бажають отримати наступну інформацію:

 • фінансове становище підприємства-конкурента;
 • прогнози його розвитку в майбутньому;
 • майбутні рекламні компанії;
 • систему та організацію безпеки підприємства.
 • Таку інформацію також варто включати до комерційної таємниці.

Для чого потрібна охорона комерційної таємниці?

Вище ми з’ясували, яка інформація, якою володіє підприємство є важливою для комерційного успіху і, одночасно, становить інтерес ваших конкурентів. Наведемо кілька випадків, коли незахищеність комерційної таємниці призводить до негативних наслідків:

Програміст, який раніше працював у вас, звільнившись, почав реалізовувати ідеї, які отримали технічне рішення на вашому підприємстві, у нового роботодавця. Як результат – ваш продукт уже не є унікальним.

Ваш менеджер звільнився з роботи, а з собою прихватив сотні контактів вашої клієнтською бази. Тепер всі конкуренти телефонують Вашим клієнтам, пропонуючи нижчі ціни.

Ваш колишній працівник після звільнення відкрив своє підприємство та почав здійснювати тотожну діяльність з використанням відомостей, отриманих за попереднім місцем роботи.

Методи захисту комерційної таємниці:

1.Розробка на підприємстві положення про комерційну таємницю, в якому вказати наступні положення:
 • перелік інформації з обмеженим доступом;
 • порядок роботи з нею;
 • порядок доступу до неї.
2.Розробка інструкцій щодо дотримання режиму нерозголошення комерційної таємниці;
3.Розробка угоди про нерозголошення комерційної таємниці (NDA).

Як бачимо, з визначення комерційної таємниці випливає, що інформація, яка становить комерційну таємницю не є такою лише за своєю природою. Вона потребує того, аби її такою правомірно визнали власник або керівник підприємства, а також здійснили заходи щодо захисту цієї інформації від широкого кола осіб. 

Проте, на практиці не завжди можна довести, що дії колишнього працівника є порушенням прав підприємства на комерційну таємницю через відсутність доказів та причинно-наслідкового зв’язку між діями колишнього працівника та порушенням права на комерційну таємницю.

Саме тому рекомендуємо в компанії запровадити політику захисту комерційної таємниці та закріпити це відповідними документами.

Alt-методы защиты коммерческой тайн

ВИСНОВКИ:

Підсумовуємо, що секретність певної інформації може сприяти досягненню максимального прибутку, а комерційну таємницю доцільно захищати як ті відомості підприємства, які дозволяють підвищити конкурентоспроможність його товарів та послуг на ринку. Отже, комерційна таємниця за правовим режимом відноситься до конфіденційної інформації. Тобто, ця інформація знаходяться у володінні, користуванні або розпоряджанні окремих людей і поширюється за їх бажанням. Особи, які володіють такою інформацією, самостійно визначають режим доступу до неї та встановлюють для неї систему захисту.

Команда OLANS GROUP має великий практичний досвід підготовки договорів NDA та може допомогти вам якнайкраще захистити конфіденційну інформацію від її несанкціонованого розголошення, прийнявши до уваги усі можливі нюанси вашої справи.

Написати нам

  (pdf, doc, docx, rtf, ppt, pptx)

  Я ознайомився/лась та погоджуюсь з умовами Політики Конфіденційності Olans Group